Historie železniční stanice Kopidlno II. část

13. července 2007 v 2:47 |  Historie
VL. DRBOHLAVOVÁ - kronikářka, Kopidlno 1984- část II.
Historie ČSD železniční stanice Kopidlno od r.1945 do r.1983
/se zaměřením na souhrnné postižení růstu životní úrovně a dosažení výsledků péče socialistické společnosti o člověka za 40 let socialistické výstavby/.
Použité materiály: Kronika města Kopidlna
Pamětní kniha ČSD

Osobní doprava
V roce 1947 - jízdním řádem platným od 4.května 1947 bylo uskutečněno v Kopidlně za stavování rychlíků č.139 a č.140 - "Krakonoš".Tento rychlík se již během 1 roku dobře osvědčil a z původních dvou vozů vzrostl na pět vozů a byl plně obsazen. Cestujícími z Kopidlna i okolí byl používán. V roce 1948 byla osobní doprava rozšířena. Od 9.května 1948 jezdí denně vlak 1624 Poříčany-Jičín /příjezd do Kopidlna ve 12:18hod, odjezd do Jičína ve 12:23hod/ a vlak 1627 Jičín-Kopidlno /odjezd z Jičína byl v 16:55hod a příjezd do Kopidlna ve 17:29hod/. V následujícím roce 1949 jezdil v letním období vlak 1622 z Kopidlna do Jičína pro odvoz zaměstnanců do Agrostroje Jičín /odjezd z Kopidlna byl v 5:00hod/. Od zavedení jízdního řádu GVD 1949/50 jezdí v pracovní dny nově zavedené motorové vlaky 1626/1627 z Kopidlna do Jičína /odjezd z Kopidlna ve 13:25 hod a příjezd zpět v 15:07hod/. V roce 1950 byla osobní doprava velmi čilá, ale v r. 1951 byla na podzim osobní doprava omezena. Byly vypuštěny vlaky na trati: Poříčany - Jičín:1605,1626 a 1620. V trati Kopidlno - Bakov n.Jizerou byl vypuštěn vlak:4516. V roce následujícím-1952 byly v zimním období vypuštěny vlaky:1604 a 1605. Od r.1953 nebyla v zimě doprava omezena. Vlaky jezdily dle GVD beze změn. V roce 1963 dochází k převzetí vlaků /jejich vedení/ 8210 a 8211 od Jičína. O tom,že osobní přeprava není vždy lehkou záležitostí svědčí i mimořádnost, k níž došlo v r.1970. Od 2.3. až do 5.3. velmi hustě sněžilo, vytvořily se takové závěje,že doprava byla přerušena na tratích Kopidlno-Jičín,Kopidlno-Bakov nad Jizerou a Kopidlno-Dobrovice město. Mezi Starým Místem u Jičína a Nemyčevsí uvázl vlak 1612 v půl páté ráno. Byly mu poslány na pomoc dva stroje,které uvázly a z Kopidlna poslán jeden stroj,který rovněž uvázl. Proto byl vyslán pomocný vlak a o pomoc požádáno vojsko. To znamenalo,že celý den-6.3.1970 se nejezdilo. První vlak jel až večer - 1606. Na trati Kopidlno-Bakov nad Jizerou dne 5.3.1970 uvázl motor 2505 před Dolním Bousovem. Byly tam poslány 2 stroje,které též uvázly. Po vyproštění byly odtaženy do Dolního Bousova. Jeden byl udělán "studený" a druhý stroj,když zaměstnanci TD Ml.Boleslav proházeli cestu, byl připojen k motoru a jel z Dolního Bousova do Kopidlna- to bylo až 6.března. Znovu ale uvázl pod Dětenicemi. Na pomoc byl vyslán další stroj z Jičína,který uvázl pod Libání. Nezbývalo nic jiného, než cestu z Libáně do Dětenic ručně proházet a po spojení obou strojů i motoru přijely do Kopidlna dne 6.3. jako vlak 2517. Na Dobrovici byla trať zasypána sněhem a doprava přerušena od 3.3. do 8.3.1970. Na drahách ČSD dochází ke zrušení málo výkonných tratí,železničních stanic a zastávek. V roce 1973 od 1.května byly zrušeny vlaky do Dobrovic města a trať byla uzavřena. Za dva roky v r.1975 byla zrušena železniční stanice Libáň /náč.žst. s.Resler odešel do Jičína/ a stanice byla po stránce komerční přidělena k železniční stanici Dětenice. Dne 14.prosince 1977 bylo zrušeno obsazení zastávky Pševes. Byly zde zrušeny závory na ruční pohon a nahrazeny na přejezdu výstražným světelným zařízením. Cestující se odbavují ve vlaku bez přirážky.Od 22.května 1977 dochází ke změně v ceně jízdenek. Začaly se prodávat lepenkové jízdenky za novou cenu,která byla zaokrouhlena na celé Kč a u polovičních jízdenek na celé 0,50Kčs. Byly vydány nové kilometrické vzdálenosti,takže musel být vypracován nový kilometrovník pro osobní pokladnu. Jízdenek byl velký nedostatek /výrobna jízdenek v Praze nestačila dodat požadované množství/, proto se prodávaly jízdenky náhradní-útržkové s natištěnou cenou podle km pásem. Další úpravu GVD byla od r.1980,kdy byly zrušeny tyto osobní vlaky 15 802 v trati Dětenice-Bakov nad Jizerou /odjezd 4:16hod/, 15 831 v trati Dolní Bousov-Kopidlno /příjezd v 5:54hod/,vlak 15 828 v trati Kopidlno-Dětenice /odjezd 17:20hod/, vlak 15 827 v trati Dětenice-Kopidlno /příjezd v 18:06hod/. Na víc jezdí vak 15 804 v trati Dolní Bousov-Bakov nad Jizerou, který dříve jezdil jen do Dolního Bousova. V oblasti kultury cestování došlo k výraznému zlepšení v r.1974, kdy parní lokomotivy jsou nahrazeny motorovými. Rovněž staré motorové vozy M 131 nesplňují již požadavky moderního způsobu cestování, a proto do Kopidlna jsou přiděleny dva M 152. Od r.1977 mizí z kolejiště množsrví trávy zásluhou trvalé péče všech pracovníků na výhybkářských stanovištích a tranzitérek. Je dbáno též větší měrou na květinovou výzdobu nejen u budovy železniční stanice, ale i u výhybkářských stanovišť. V roce 1980 byla čekárna pro cestující nově vybavena stoly a židlemi, je řádně vytápěna a osvětlena. ČSD poskytují cestujícím velké množství slev např. slevy pro školní akce, k přijímací zkoušce a pohovoru,slevy pro rekreace ROH, slevy pro občany s průkazy ZPT a ZTP-P, slevy pro členy Čs.svazu studentstva, slevy pro konání i různých turistických akcí, pro konání spartakiády aj. Nejrozšířenějšími jsou zde slevy dělnické, tj. pro pracující, kterých v současné době využívá na průkazky DT nebo DZ asi 250 lidí. Další velmi používaná sleva je pro žáky a studenty škol "žákovských" průkazek ŽT a ŽZ
Využívá asi 60-100 žáků a studentů. Na tratích ČSD dochází ke stálému rozšiřování slev. Např. od 18.března 1982 byla vyhlášena nová sleva jízdného pro členy Československého svazu protifašistických bojovníků ve výši 50%. O všech těchto slevách podává železniční stanice informace u výdejny jízdenek, rovněž tak i o vlakových spojeních-bezplatně. Podrobně se s nimi cestující může též seznámit na vývěskách u osobní pokladny. Tím,že jsou neustále doplňovány, informují cestující o případných změnách v osobní dopravě např. při případných výlukách při opravě trati nebo o jízdách vlaků ve svátcích. Výdejna jízdenek zajišťuje též na požádání cestujícího vydání jízdenky a místenky z kterékoliv stanice ČSD. Cestující jsou s poskytovanými službami spokojeni, o čemž svědčí,že v knize přání a stížností,která je k dispozici v osobní pokladně, není zapsána jediná závada.
Nákladní doprava
Od r.1946 měla tendenci vzestupnou. Na zkoušku byla zavedena automobilová doprava na objednávku, která byla ponechána celý rok v provozu. V r.1948 a 1949 se udržela nákladní doprava na dobré úrovni. Ke změně dochází v r.1949, kdy nákladní autodoprava byla zrušena, protože neprosperovala a místo ní byla zřízena radiální přeprava z Jičína, čímž došlo ke snížení staničních zaměstnanců o jednoho /civilní přepravci spokojeni nejsou,doprava trvá dlouho/. Další vzestup byl zaznamenám až v r.1951, kdy byl zaveden další pár nákladních vlaků. Krkonošské pily zřídily výrobu bedniček na ovoce, proto byl větší prodej. Taktéž cihelna pracovala intenzivně. To, že modernizace dráhy přinášela s sebou i zvýšené nároky na zaměstnance vidíme v následujících létech. V r.1954 byla situace opravdu obtížná. Příčinou byla pokládka tratě mezi Dětenicemi a Dolním Bousovem. V Kopidlně byla veškerá škvára deponována /bylo zde až 35 vozů/ a z Kopidlna byly vypracovány pracovní vlaky /stanice je malá,jsou zde krátké koleje/. V r.1955 a 1956 zde byly potíže se řaděním zátěže pro cukrovar v Libáni, kam se o řepné kampani dovážela řepa a řízky. Obrat vozů byl velmi hospodárný-nebyla zaplacena ani 1 Kč zdržného. Bylo v té době jistě málo stanic, které se mohou takovými výsledky prokázat. Pokladník Pešek byl vyhodnocen jako nejlepší pokladník v r.1959 v Ústecké dráze. Dále byla nákladní doprava pravidelná a tendence vzestupná. V roce 1977 byla nakládka splněna na 120%, rovněž norma pobytu místního vozu byla plněna na 80%,tj. zlepšena o 20%. Tato situace setrvává do současnosti. Stále častěji se setkáváme se zaváděním nových metod práce, nových předpisů,ustanovení a vyhlášek zveřejněných v PTV /přepravních a tarifních věstnících/, která přinášejí určitá zlepšení. Např. v roce 1957 se zavádí nový druh olůvek - plomby Douběta,které se v železničním provozu osvědčily a od 1.4.1959 se používají i k plombování vozů s mezinárodními zásilkami přepravovaných podle Dohody SMGS a Úmluvy CIM /dochází k zlepšení zabezpečení neporušenosti přepravovaných zásilek/. I v účetnictví dochází ke změnám. Od 15.října 1980 dochází v žst.Kopidlno k zapojení na nový systém platebního styku ABO /automatické bankovní operace/. Zde se používá nových tiskopisů a nových bankovních čísel přepravců. Prvopis "příkazu k inkasu" odešle žst.příslušné pobočce SBČs, která provede převod z účtu na účet /tím dochází ke zrychlení a snížení administrativních činností/. Také ve vozové oblasti dochází k zlepšení. Jsou dávány do oběhu nové typy vozů /např.Uae…./. Do Kopidlna začínají docházet ucelené vlaky "ROV" Kopidlno-Jičín,složené z vozů "Sa", které jsou naložené uhlím. Příjemce-Uhelné sklady Kopidlno, v r.1982 v souladu s přestavbou vykládkového prostoru uskutečnily i rekonstrukci nové vykládky a přizpůsobily ji na vykládku vozů "Sa". Tyto vozy vykládají i v nočních hodinách, o nedělích a svátcích bez penále. Po vyložení se skupina vozů vrací uceleně zpět do uhelné pánve-dochází tak k přepravě hospodárnější a efektivnější. K další významné změně dochází dne 9.září 1983, kdy je žst.Kopidlno zapojena, tak jako všichni majitelé telefonních přístrojů, z dosavadního manuelního zapojení na poštu Kopidlno na zapojení automatické.Dochází tímto k významnému zlepšení v situaci avizování vozů přistavených k nakládce a k vykládce hlavně o sobotách,nedělích a svátcích, kdy na poště v Kopidlně byl telefonní provoz zabezpečován jen v dopoledních hodinách. Dochází tím též ke zrychlení nakládky a vykládky vozů a tím i zlepšení oběhu vozů. ČSD Kopidlno má již dlouholetou dobrou spolupráci s mnoha přepravci např. VČDZ Kopidlno, Cukrovar Kopidlno/který byl za řepnou kampaň několikráte vyhodnocen/, s Uhelnými sklady Kopidlno /v r.1983 vyhodnoceni jako nejlepší sklad východočeského kraje/, s.Okresní správou silnic-středisko Kopidlno / v rámci soc.soutěže se umísťují na 1.místech/, s Jednotou Jičín, JZD Běchary, Státním statkem Jičín-hospodářství Budčeves, Agrochemickým podnikem Lázně Bělohrad a dalšími. V jejich spolupráci pracovnice pokladny a výpravčí vlaků jako zástupci žst.plánují,organizují a zabezpečují přepravu vozových zásilek a dodržují stanovené lhůty. Toto vše se provádí s cílem splnit hlavní úkol, tj. státní plán přepravy.
Výstavba a modernizace
V roce 1957 byla vyasfaltována silnice od cukrovaru k nádraží. Bylo též započato se stavbou záchodů,které byly dány do užívání dnem 1.9.1958 /dle staniční kroniky:"cestující si toho neváží,hned toto dílo ničí a znečisťují, provádějí odšroubovávání kohoutů od vodovodu a jiné drobné závady, proto je klíč v dopravní kanceláři"/. K výrazné změně dochází v r.1960, kdy žst.Kopidlno získala do své správy budovu č.p.329 hotel u nádraží. Tím se začíná rozvíjet i kulturní činnost ROH /viz část III. A IV./. Bylo zakoupeno loutkové divadlo - 12.prosince 1960 a již 1.ledna 1961 se hrálo 1.představení s úspěchem pod vedením s.Rybáře. Dále byly založeny kroužky divadelní,hudební,filatelistický a šachový. Hlavní zásluhu na rozvoji měl předseda Zv ROH s.Kryšpín Josef-výpravčí vlaků. Na jaře r.1960 byla zavedena elektrika na odbočku Kamensko, brigádně a zdarma za pomoci kolektivu s.Válka. V následujícím roce 1961 byla provedena velká adaptace elektriky v celé budově. V kulturním domě se budovalo též zdravotní středisko pro železniční zaměstnance, byla provedena úprava garáže a místnosti pro olej a petrolej. Dále byla provedena adaptace bytu náčelníka žst. v prvním poschodí, kam se nastěhoval výpravčí vlaků s.Kryšpín Josef ze Žitětína. V roce 1962 bylo dáno zdravotní středisko do provozu a sním i celá budova kulturního domu ČSD. K dalším úpravám dochází až v r.1973, kdy u příležitosti oslav 450 let města Kopidlna bylo přistoupeno i k opravě staniční budovy,která byla k tomuto slavnému výročí nově omítnuta. U stanice byla zřízena též stanice autobusů ČSAD. Velkou změnu sebou přineslo v r.1974 dokončení výstavby sociálního zařízení-strojové stanice Kopidlno. V této budově měla i železniční stanice své místnosti k užívání /2 šatny pro vlakový personál,1 místnost komandujícího a MTZ a společné sprchy a umývárny/. Ke zlepšení situace dochází rovněž i u Elektroúseku Kopidlno,který zde dostal k užívání 2 místnosti a rovněž měl k dispozici společné sprchy a WC. Ostatní místnosti byly v užívání zaměstnanců Strojové stanice Kopidlno,kteří na uvedeném díle odpracovali nejvíce brigádnických hodin. Budova byla vybavena ústředním topením,které obsluhovali zaměstnanci Strojové stanice. Na prostranství u ní bylo zřízeno železniční stanicí malé vypanelované parkoviště pro auta zaměstnanců ČSD. V roce 1979 byla provedena výměna kolejového záhlaví na st.I. a to v květnu. K větší přestavbě došlo až v r.1980, kdy v budově železniční stanice byla z osobní pokladny zřízena kancelář náčelníka. Přepažením vznikla chodbička, která vedla do kanceláře datastanice a osobní pokladny, která byla zbudována ze staré čekárny. Z kanceláře náčelníka /vedle dopravní kanceláře/ byla zřízena místnost pro sdělovací techniku. Uvedené místnosti byly nově vymalovány a doplněny novým nábytkem. Kancelář náčelníka a datastanice byly vybaveny akumulačními kamny. Tím došlo k podstatnému zlepšení životního prostředí i v budově žel.stanice. Úpravy ve stanici dále pokračovaly. V r.1982 bylo dokončeno vypanelování prostoru vykládkové koleje a zhotoveno nové osvětlení. Na odbočce Kamensko byla též opravena střecha. V budově stanice "sociálce" i na všech pracovištích / a rovněž i v kulturním domě ČSD/ byly všechny místnosti vymalovány a provedeny nové nátěry oken a dveří.
Bydlení zaměstnanců ČSD v Kopidlně
Dle městské kroniky z r.1948 str.54 se v Kopidlně bydlelo pod normální úroveň. Zákon min.sociální péče dával dospělé osobě 1 místnost,proto byla poptávka po bytech veliká - nabídka však nepatrná. Občanstvo bylo vyzváno pod pokutou 500,-Kč hlásit nadměrné byty. Bytová komise měla plno práce,projednávala žádosti o byt, rozhodovala o přidělení bytů a případně o přemístění rodin. V roce 1949 nedostatek bytů trval. Jejich výměna a tím zlepšení
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 roman roman | Web | 8. května 2008 v 9:57 | Reagovat

trosku vic textu na procteni ale diki :-)

2 kjnvauqfuzb kjnvauqfuzb | E-mail | Web | 16. května 2009 v 0:28 | Reagovat

RkpXkr  <a href="http://twowjpsrrziq.com/">twowjpsrrziq</a>, [url=http://ndzjgnemfwwd.com/]ndzjgnemfwwd[/url], [link=http://awmazqowswlp.com/]awmazqowswlp[/link], http://oeoozftlvfck.com/

3 fxyyfzak fxyyfzak | E-mail | Web | 27. května 2009 v 12:10 | Reagovat

azNHun  <a href="http://ayxrltkuwnfr.com/">ayxrltkuwnfr</a>, [url=http://roxxwrljiwqa.com/]roxxwrljiwqa[/url], [link=http://crntkxegapoe.com/]crntkxegapoe[/link], http://njpwvuwncqzf.com/

4 crbsgkuw crbsgkuw | E-mail | Web | 6. června 2009 v 11:10 | Reagovat

JSLvI8  <a href="http://mqzmegdpmzwf.com/">mqzmegdpmzwf</a>, [url=http://tmafyezvuize.com/]tmafyezvuize[/url], [link=http://bszvqtyjsfpb.com/]bszvqtyjsfpb[/link], http://urmqciyiyjhf.com/

5 Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2007 | E-mail | Web | 19. října 2010 v 2:46 | Reagovat

Thank you.I hope I can improve through learning this respect. But overall, it's very nice. Thank you for your share!

6 Gucci Outlet Gucci Outlet | E-mail | Web | 31. července 2012 v 17:47 | Reagovat

Thank you for your well-thought content. I'm really at perform proper now! So I ought to go off with no reading through all I'd like. But, I place your web site on my RSS feed in order that I can read mor

7 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 3. srpna 2012 v 12:09 | Reagovat

Very good brief and this post helped me alot. Say thank you I searching for your facts.

8 Celine Luggage Handbags Celine Luggage Handbags | E-mail | Web | 14. srpna 2012 v 23:17 | Reagovat

Me and my friend were arguing about an problem similar to this! Now I realize that I had been correct. lol! Thank you for that information you article.

9 Louis Vuitton Bags Louis Vuitton Bags | E-mail | Web | 19. srpna 2012 v 3:53 | Reagovat

That is some inspirational stuff. Never knew that thoughts might be this varied. Many thanks for all of the enthusiasm to offer such beneficial data right here.

10 Bottega Veneta Purse Bottega Veneta Purse | E-mail | Web | 20. srpna 2012 v 23:05 | Reagovat

Intimately, the submit is definitely the very best on this precious topic. I concur with your conclusions and will eagerly look forward in your coming updates!

11 Coach Handbags Coach Handbags | E-mail | Web | 25. srpna 2012 v 16:33 | Reagovat

As usual this was a thoughtful submit today. You make me want to preserve coming back and forwarding it my followers?-.

12 Authentic Louis Vuitton Purses Authentic Louis Vuitton Purses | E-mail | Web | 30. srpna 2012 v 20:51 | Reagovat

I admire the valuable info you offer you inside your articles. I'll bookmark your website and have my kids examine up the following typically. I am really confident they will understand a lot of new stuff below than anybody else!

13 Authentic Louis Vuitton Outlet Authentic Louis Vuitton Outlet | E-mail | Web | 1. září 2012 v 19:42 | Reagovat

Your point is valueble for me. Thanks!

14 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 3. září 2012 v 13:14 | Reagovat

Hi there might I reference some of the insight here in this blog site if I reference you with a link back again on your site?

15 Louis Vuitton Purses Outlet Louis Vuitton Purses Outlet | E-mail | Web | 5. září 2012 v 18:10 | Reagovat

It really is good to possess the capacity to examine a great high quality article with practical specifics on topics that plenty are interested on. The stage that the information indicated are all first hand on reside experiences even guide a lot more. Proceed performing what you do as we really like readi?-

16 Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet | E-mail | Web | 6. září 2012 v 21:16 | Reagovat

I saw this actually excellent post these days!

17 Coach Outlet Online Store Coach Outlet Online Store | E-mail | Web | 8. září 2012 v 11:10 | Reagovat

Thank you for your well-thought content. I'm really at perform proper now! So I ought to go off with no reading through all I'd like. But, I place your web site on my RSS feed in order that I can read mor

18 Cheap Louis Vuitton Luggage Cheap Louis Vuitton Luggage | E-mail | Web | 9. září 2012 v 1:52 | Reagovat

Incredibly cool! I assistance your view!

19 Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet | E-mail | Web | 10. září 2012 v 23:24 | Reagovat

Curious to determine what all you intellectuals need to say about this?-?-.

20 Michael Kors Handbags Outlet Michael Kors Handbags Outlet | E-mail | Web | 11. září 2012 v 18:09 | Reagovat

I thought that was extremeley exciting. Many thanks for your unusual details. I'll maintain using this.

21 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 13. září 2012 v 17:57 | Reagovat

Extremely regularly I go to this website. It very a great deal is pleasant to me. Thanks the author!

22 Louis Vuitton Outlet Sale Louis Vuitton Outlet Sale | E-mail | Web | 13. září 2012 v 22:25 | Reagovat

One more new write-up with powerful points, I've been a lurker below for any brief time but wish to become a great deal much more engaged inside long term.

23 Louis Vuitton Purses Outlet Louis Vuitton Purses Outlet | E-mail | Web | 14. září 2012 v 2:14 | Reagovat

Hi! Your publish rocks and can be a great study!

24 Burberry Outlet Burberry Outlet | E-mail | Web | 18. září 2012 v 14:49 | Reagovat

Intimately, the submit is definitely the very best on this precious topic. I concur with your conclusions and will eagerly look forward in your coming updates!

25 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 20. září 2012 v 7:18 | Reagovat

I admire the valuable info you offer you inside your articles. I'll bookmark your website and have my kids examine up the following typically. I am really confident they will understand a lot of new stuff below than anybody else!

26 Moncler Outlet Moncler Outlet | E-mail | Web | 22. září 2012 v 20:27 | Reagovat

Ok. I believe you are appropriate!

27 Coach Factory Outlet Coach Factory Outlet | E-mail | Web | 25. září 2012 v 15:35 | Reagovat

Yes! I agree what you say!

28 pink nike free run pink nike free run | E-mail | Web | 3. dubna 2013 v 11:09 | Reagovat

Ok priser. Utrolig hurtig levering, fri fragt, fri varereturnering.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama