AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ

13. července 2007 v 2:47 |  zajímavosti
AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ
Ministerstvo pošt a telegrafů přípisem ze dne 28.května 1919 informovalo okresní výbor v Jičíně o všeobecných podmínkách pro zřizování státních automobilových podmínkách pro druhy automobilů: se 16 sedadly za 80.000,-Kč a se 20 sedadly za 100.000,-Kč. Celkový výkon vozu za den se počítal asi 100km,za hodinu průměrně 18km se zastávkami. Jízdné obnášelo 40 haléřů za 1km v osobní dopravě a 40 haléřů za 1q a 1km v nákladní.
Spolek čsl.turistů v Jičíně žádal,aby Jičín se stal východiskem automobilové dopravy. Libáň se dožadovala spojení do Kopidlna. Živnostenská a obchodní ústředna v Hradci Králové však doporučovala spoj Libáň - Jičín.

Schůzka zájemců se konala v Jičíně dne 10.června 1919. Ministerstvo pošt a telegrafů v Praze přípisem ze dne 28.srpna 1919 upozornilo okresní výbor v Jičíně a tento opět městský úřad v Libáni o vyjádření k zavedení autobusové dopravy.
Okresní zastupitelstvo v Libáni,aby podpořilo zmáhající se automobilismus, pomýšlelo na válcování silnic a podporovalo podněty k založení státních automobilových linek,které by spojily venkov s městem. Okresy Jičínský a Libáňský již v r.1921 daly podnět ke zřízení automobilové linky z Jičína přes Velíš do Libáně přes Psinice do Rožďalovic. Podmínkou k provozu na této lince byla úhrada 40% nákladů na 2 automobilové vozy,příspěvek na stavbu garáží v Jičíně a hlavně dokonalé zválcování celé linky. Okres libáňský,aby umožnil provoz na této lince zakoupil v r.1923 od akc.společnosti dříve Škodovy závody v Plzni parní válec angl.typu váhy 18tun s příslušným obytným vozem,2 vozy kropící a rozrývač za 235.000,-Kč a zválcoval celou trať v území okresu v délce 15km nákladem 1.200.000,-Kč. Výlohy ty byly uhraženy zemskou subvencí asi 30% a zbytek výpůjčkami z místních ústavů. Nově zakoupený válec umožnil pak okr.zastupitelstvu,že pokračovalo na válcování silnic na celém okrese.
Dlouhé bylo asi jednávání o zřízení autobusové linky Jičín-Libáň. Teprve 9.května 1923 na vyzvání města podal stavitel Fr.Kynčl rozpočet 11.310,50Kč na zřízení garáží pro dva vozy v budově OHZ v Libáni. Tato úprava se však neuskutečnila,protože se našlo vhodnější umístění garáží v obecních domech 64/65.
Dne 30.června 1923 okresní správní komise v sezení dne 22.června 1923 vzala na vědomí rozhodnutí městské rady ze dne 1.června o zřízení nocovny pro dva poštovní autobusy v zadním traktu radniční budovy, místo původně zamýšlené úpravy lednice OHZ v Libáni a tuto změnu také doporučila ministerstvu pošt a telegrafů. Jízda na lince měla býti zahájena do 4 neděl.
Ministerstvo pošt a telegrafů v Praze přípisem ze dne 10.července 1923 vybízelo okr.správní komisi v Jičíně,aby co nejdříve předložilo právně závazné prohlášení o 40% výkupu za další záložní vůz a složilo výkupné na dva autobusy ve výši 120.000,-Kč,jak již bylo žádáno 5.června 1923,č.18.902/X.23.
Zkušební jízda byla vykonána dne 23.července 1923. Jízdné na trati dlouhé 17,4km bylo 11,-Kč.
Zástupci města podepsali 18.srpna 1923 prohlášení,že se jako zástupci obce libáňské zavazují odevzdati poštovní správě v případě zahájení poštovní autobusové dopravy na trati Jičín-Libáň-Rožďalovice úplně zařízenou nocovnu pro dva řidiče v bezplatné užívání,dále že svým nákladem bude ji udržovati a vytápěti,aby poštovní správě nevzešly z užívání nějaké výlohy. Spis podepsal starosta Josef Kolbaba, radní Karel Straka a členové zastupitelstva Josef Dušek a František Palička.
Zatímní nocovna pro řidiče byla zřízena v místnosti,kterou měla okr.správní komise pronajatou od OHZ,proto městu vyměřila podnájem 200,-Kč. Otop dodávala obec přímo.
Dne 5.5.1924 podávají p. Chaloupecký a p. Hlaváč nabídku na přeměnu nocovny na autobus na 2.250,-Kč. Jednalo se o příčku a vrata. Nocovna se měla rozděliti půlcihelnou zdí na dva boxy,pilíř do dvora 45x45cm, vše bez omítky. Tímto rozdělením vznikly dva výjezdy, které byly uzavřeny důkladnými vraty,řádně přiléhajícími, otáčivými,nikoliv posunovatelnými a to tak,že vrata u každého vjezdu budou dvoukřídlová,křídla u středního pilíře nejvýše 1m. Tato vrata se musí otevírati ven a musí v nich býti prodlabány zámky s klikami tak, aby se mohla zavírati. Jedna půlka vrat u obou vjezdů musí býti opatřena důkladným šupákem k zastrčení zevnitř. Světlost každého vjezdu při otevřených vratech musí býti 260cm. Aby se dosáhlo této výšky,vybouráno bude stávájící zdivo nad trámem a ten bude nahrazen novým.
Okresní správní komise dne 28.července 1924 čj.1100/24 k žádosti města se usnesla na tom:
1.) doplniti svoje ustanovení z 30.ledna 1924 tím,že městu Libáni povoluje se vyplatit z prostředků okresních 30% příspěvek a to na:
a.) na účetně prokázaný náklad s vydlážděním 957,21 m2 plochy vjezdu k autogarážím v radničním dvoře v Libáni po 30,-Kč…………………………….28.716,30Kč
b.) na účetně prokázaný náklad s úpravou autogaráže pro státní poštovní autobusy v r.1923 2.356,72Kč a v r.1924 2.250,-Kč, tudíž 30% z celkové částky 33.323,02Kč a tj……………………………………………………………………..9.996,90Kč.
2.) doplniti svoje usnesení z 2.května 1924 /článek zápisu 34/ tím,že městu Libáni povoluje se vyplatit z prostředků okresních 50%příspěvek na účetně prokázaný náklad s předlážděním rigolu před budovou okr.záložny v Libáni /poštovním úřadem/ per 2.360,-Kč a s předlážděním rigolu před radnicí,následkem zvýšení vydláždění vjezdu k autogaráži per 168,-Kč, tudíž 50% z celkové částky 2.528,-Kč,tj. částku…….1.264,-Kč.
Příslušné částky 9.996,90Kč a 1.264,-Kč v úhrnu 11.260,90Kč se poukazují k výplatě šekovým úřadem. Podepsán byl p.Kotlář a p.Kolárský.
V květnu 1925 byla prováděna úprava garáží. Jednalo se o vrata s točnou za 1.800,-Kč.
Autobusová jízdenka z Jičína do Libáně /15.listopadu 1926/ byla za 10,-Kč,z Libáně do Rožďalovic za 6,-Kč.
Dne 1.prosince 1928 byl zastupitelský okres libáňský zrušen,proto také rozvázala okresní správní komise s OZH nájemný poměr i ohledně nocovny pro řidiče. Závazek nocovny byl pak plněn městskou obcí libáňskou.
Rozhodnutím ze dne 4.listopadu 1931 byly zrušeny autokursy č.7 a č.10 k večerním vlakům. Později na žádost města byly znovu povolovány,někdy jen částečně.
Volná jízdenka
Správa automobilové dopravy ČSD v Praze-Vršovicích vyhověla žádosti městského úřadu v Libáni, výnosem ze dne 18.dubna 1933 č.6.694/Rů-33 tím,že vydala pro potřeby městského úřadu v Libáni volnou jízdenku na záhlaví vyznačené trati. Volná jízdenka pro potřeby městského úřadu při styku s okr.úřadem v Jičíně byla přiznána z toho důvodu,že městská obec libáňská při zavádění automobilové dopravy převzala za správu této závazky, k jejich uskutečnění bylo třeba značných finančních nákladů. Tak zejména zřídil aut.garáže, které bezplatně používá správa automobilová,vydláždila značným nákladem příjezd k nim a až do nedávna udržovala i nocovnu pro řidiče. Volná jízdenka byla městem používána od 18.dubna 1933.
Zrušení jízdy do Rožďalovic
Dnem 28.prosince byl zrušen večerní spoj 7/8 na trati 1815 Jičín-Libáň-Rožďalovice /pro pasivitu/. Městský úřad souhlasil se zrušením jízdy ze Psinic do Rožďalovic, ale žádal, aby doprava byla udržována jen mezi městem a nádražím.
Žákovské jízdy
Dne 16.února 1935 žádalo město,aby žákům, kteří jezdí do Jičína, bylo upraveno jízdné autobusem na nádraží. Asi se nic nestalo, protože 2.dubna 1936 je přípis urgován. Město žádalo též o úpravu jízdného. Poukazovalo, že jízdenka z Libáně do Jičína pro studujícího /na dráze/ je za 55,-Kč,pro velmi chudé za 27,50Kč, kdežto autobus požaduje za jednu jízdu 10,-Kč.
Jízdní řád
Od 1.ledna 1935 jezdil autobus z Jičína v 10:30h a v 17:45h , z Libáně v 6:30h a v 13:00h.
Dne 30.května 1936 oznámilo ředitelství státních drah v Hradci Králové,že správa státních drah povolila od 1.června t.r. do konce roku 1936 zatím na zkoušku kombinované měsíční žákovské lístky pro jízdy autobusem a vlakem. Jízdenky vydával staniční úřad v Libáni za 75,-Kč,/resp. u žáků majících podle tarifů nárok na poloviční slevu za 61,25Kč.
Dne 7.prosince 1936 jednali rodiče o zavedení objednaných jízd žákovského autobusu. Výsledkem jejich jednání bylo,že ve dnech školního vyučování objednali autobus,který pak dopravoval školní mládež do Jičína. Jízdenka byla za 110,-Kč. Ač byla dražší,byla výhodná proto,že odpadla dětem cesta na nádraží a čekání v Kopidlně. Tento školní autobus začal jezdit v r.1937.
Dnem 1.července 1939 byly zavedeny zpáteční jízdenky do Jičína a zpět za 13,-Kč. Dříve lístek do Jičína a zpět byl za 15,-Kč.
Dne 28.dubna 1937 protestovalo město s řadou obcí proti rušení ranního spoje s odjezdem z města v 8:05h a návratem z nádraží v 9:00h. V květnu téhož roku protestovalo město u ředitelství státních drah v Hradci Králové proti omezování automobilového provozu na trati Jičín-Libáň-Psinice nádraží a zpět. V časopise "Hlas našeho venkova" byla zpráva, že není vítána změna jízdního řádu autobusu. Školní mládež se sice dostane dobře před osmou hodinou do Jičína, ale autobus "pro civil" přijede až po osmé hodině. Mnoho se na to žehralo. Velmi by se autospráva zavděčila občanstvu, kdyby příjezd druhého autobusu do Jičína upravila výhodněji…..
Dne 9.října 1939 podává město spolu se starosty obcí Starých Hradů,Sedlišť, Vážic, Bukvice a Velíše rozklad ministerstvu dopravy v Praze stran rušení autodopravy na trati Jičín-Libáň a žádá alespoň o ponechání 1 spoje z Libáně do Jičína a večer zpět.
V roce 1941 byly asi rozšiřovány garáže, protože technické oddělení okresního úřadu v Jičíně povolilo na úpravu 3m3 řeziva.
V roce 1946 žádala autospráva v Mladé Boleslavi o přidělení druhé garáže. MNV však garáž neměl. MNV v Libáni byl si o¨plně vědom, jaký význam má autobusová doprava pro občanstvo města a okolí, a proto se všemožně staral, aby vyhověl požadavku autosprávy. V dřívějších dobách byly zde 2 garáže, které vyhovovaly přes 10 let. Později, kdy na linku Jičín-Libáň přišly větší vozy, musely býti vjezdy zvýšeny a garáže o 3m prodlouženy. V tomto roce, za velmi těžkých podmínek byla zřízena třetí garáž a upravena i výjezdová plocha. Na zřízení této garáže byla obětována pravá část chorobince.
Autobusové jízdní řády
LIBÁŇ - JIČÍN odj. 4:30 6:40 8:00 12:05x 12:40 15:55 21:07x
přes Střevač příj. 7:07 11:30 13:41x 15:21x 16:39 17:21 18:51 22:57x
LIBÁŇ - JIČÍN odj. 4:07 12:15-v pondělí a ve středu
přes Samšinu příj. 11:38 13:53x 15:38x
LIBÁŇ - MLADÁ BOLESLAV
odj. 4:15 6:40 10:25 12:35 16:00 18:45x
příj. 6:35 10:15x 11:45 13:30x 15:30 18:40 19:30 23:25x
LIBÁŇ - MLADÁ BOLESLAV
přes Lično odj. 6:40 14:00 16:00
příj. 6:35 13:30 15:30
LIBÁŇ - KOPIDLNO
odj. 5:35 7:33 11:45 14:25 17:25
příj. 5:30 7:30 10:00 13:10 16:20
LIBÁŇ - ROŽ´DALOVICE
odj. 7:50 13:20 17:40
příj. 7:40 12:15 17:25
x-nejede každý den
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 hdfz hdfz | 4. října 2007 v 11:22 | Reagovat

dete to prdele

2 johny johny | 27. března 2008 v 8:08 | Reagovat

pěkné hovno tu mate

3 Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2007 | E-mail | Web | 19. října 2010 v 2:45 | Reagovat

Thank you.I hope I can improve through learning this respect. But overall, it's very nice. Thank you for your share!

4 Miroslav Kalousek rozkradač ČR Miroslav Kalousek rozkradač ČR | 17. března 2011 v 19:44 | Reagovat

[2]: ale za to tu mají pěkné pozadí

5 Pradeep Pradeep | E-mail | Web | 26. března 2012 v 14:56 | Reagovat

Určitě to bude dobrý...

6 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 7. srpna 2012 v 13:23 | Reagovat

Your point is valueble for me. Thanks!

7 Bottega Veneta Clutch Bottega Veneta Clutch | E-mail | Web | 8. srpna 2012 v 14:51 | Reagovat

This really is genuinely excellent news. Thank you for sharing it with us!

8 Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet | E-mail | Web | 11. srpna 2012 v 8:03 | Reagovat

Incredibly cool! I assistance your view!

9 Coach Purses Coach Purses | E-mail | Web | 18. srpna 2012 v 11:53 | Reagovat

This can be a great website write-up and I defer to you what you've said below. I've previously subscribed for a RSS feed in Firefox and are going to be your regular reader. Many thanks for the time in writing the submit.

10 Louis Vuitton Purses Louis Vuitton Purses | E-mail | Web | 23. srpna 2012 v 4:44 | Reagovat

Here is an area that might be of help for you!

11 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 23. srpna 2012 v 5:08 | Reagovat

Hi there might I reference some of the insight here in this blog site if I reference you with a link back again on your site?

12 Coach Purses Coach Purses | E-mail | Web | 24. srpna 2012 v 5:20 | Reagovat

That is some inspirational stuff. Never knew that thoughts might be this varied. Many thanks for all of the enthusiasm to offer such beneficial data right here.

13 Coach Outlet Stores Coach Outlet Stores | E-mail | Web | 25. srpna 2012 v 0:19 | Reagovat

Hi, exactly where did you get this info can you please support this with some proof or you might say some very good reference as I and others will actually enjoy. This details is actually great and I will say will usually be helpful if we attempt it possibility free. So if you can back it up. That may really support us all. And this may well bring some good repute for you.

14 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 29. srpna 2012 v 2:49 | Reagovat

Cheers for the info. Greatly appreciated.

15 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 2. září 2012 v 4:55 | Reagovat

Cheers for this content, guys, continue to keep up the good work.

16 Coach Handbags Coach Handbags | E-mail | Web | 2. září 2012 v 23:45 | Reagovat

Great post! I'll subscribe proper now wth my feedreader computer software!

17 Coach Factory Outlet Coach Factory Outlet | E-mail | Web | 4. září 2012 v 18:41 | Reagovat

Hi, thank you so a great deal for these ideas!

18 Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet | E-mail | Web | 6. září 2012 v 2:34 | Reagovat

I found your blog site on google and check several of the early posts. Continue to keep up the good work. I just added up your RSS feed to my MSN News Reader. Looking forward to reading through far more from you later on!

19 Louis Vuitton Outlet Shopping Louis Vuitton Outlet Shopping | E-mail | Web | 8. září 2012 v 10:45 | Reagovat

Funny, I was discussing this thing with my older sister the other day, now I'll have one particular much more argument in my hand when it'll appear to confrontation when once more.

20 Louis Vuitton Purses Louis Vuitton Purses | E-mail | Web | 8. září 2012 v 13:20 | Reagovat

Thanks! it's helpful to me!

21 Louis Vuitton Bags Louis Vuitton Bags | E-mail | Web | 8. září 2012 v 19:25 | Reagovat

Very good brief and this post helped me alot. Say thank you I searching for your facts.

22 LV Outlet LV Outlet | E-mail | Web | 11. září 2012 v 7:54 | Reagovat

Curious to determine what all you intellectuals need to say about this?-?-.

23 Michael Kors Handbags Outlet Michael Kors Handbags Outlet | E-mail | Web | 11. září 2012 v 13:09 | Reagovat

Thank you for your well-thought content. I'm really at perform proper now! So I ought to go off with no reading through all I'd like. But, I place your web site on my RSS feed in order that I can read mor

24 Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet | E-mail | Web | 12. září 2012 v 5:57 | Reagovat

This blog site is great. How did you come up witht he idea?

25 LV Outlet LV Outlet | E-mail | Web | 14. září 2012 v 5:53 | Reagovat

Intimately, the submit is definitely the very best on this precious topic. I concur with your conclusions and will eagerly look forward in your coming updates!

26 Coach Outlet Stores Coach Outlet Stores | E-mail | Web | 14. září 2012 v 22:05 | Reagovat

thank you for sharing the info..

27 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 15. září 2012 v 1:04 | Reagovat

great advice and discussing,I'll get this amazing for me .thanks!

28 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 15. září 2012 v 23:47 | Reagovat

That is some inspirational stuff. Never knew that thoughts might be this varied. Many thanks for all of the enthusiasm to offer such beneficial data right here.

29 Burberry Outlet Burberry Outlet | E-mail | Web | 16. září 2012 v 4:22 | Reagovat

Your point is valueble for me. Thanks!

30 Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet | E-mail | Web | 16. září 2012 v 7:00 | Reagovat

Cheers for this content, guys, continue to keep up the good work.

31 LV Outlet LV Outlet | E-mail | Web | 17. září 2012 v 9:40 | Reagovat

I admire the valuable info you offer you inside your articles. I'll bookmark your website and have my kids examine up the following typically. I am really confident they will understand a lot of new stuff below than anybody else!

32 Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet | E-mail | Web | 17. září 2012 v 18:35 | Reagovat

What a excellent resource!

33 Prada Outlet Prada Outlet | E-mail | Web | 22. září 2012 v 15:56 | Reagovat

Funny, I was discussing this thing with my older sister the other day, now I'll have one particular much more argument in my hand when it'll appear to confrontation when once more.

34 Nike NFL Jerseys Nike NFL Jerseys | E-mail | Web | 24. září 2012 v 13:41 | Reagovat

Yes! I agree what you say!

35 Cheap Jordan Shoes Cheap Jordan Shoes | E-mail | Web | 27. září 2012 v 17:52 | Reagovat

This can be a great website write-up and I defer to you what you've said below. I've previously subscribed for a RSS feed in Firefox and are going to be your regular reader. Many thanks for the time in writing the submit.

36 Tiffany Jewelry Outlet Tiffany Jewelry Outlet | E-mail | Web | 8. října 2012 v 6:00 | Reagovat

It is a great thing to start life with a small number of really good books which are very own.

37 Louis Vuitton Outlet Store Louis Vuitton Outlet Store | E-mail | Web | 14. října 2012 v 22:55 | Reagovat

Great post! I'll subscribe proper now wth my feedreader computer software!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama