Reakce obcí, Kopidlno, Dětenice.. 1991

16. června 2007 v 20:38 |  postoje zastupitelstev
Ústřední ředitelství ČSD
k rukám ředitele
V Domousnicích dne 18. března 1991
Vážený pane řediteli,
dne 17. 10. 1990 bylo na MNV v Kopidlně vyvoláno jednání, které se týkalo plánovaného zrušení tratě 063 Kopidlno - Bakov nad Jizerou. Na tomto jednání byly přijaty závěry, v nichž konkrétně pod bodem 3 se praví: "Vlaky, o kterých není v zápise zmínka, zůstávají v provozu pro nový grafikon 1991-1992."

V dopise, který jste nám zaslal dne 17. 10. 1990 pod č. ND 2241/90 mimo jiné upozorňujete na to, že provoz nerentabilních tratí, u nichž bude zájem na zachování provozu je třeba řešit finanční účastí štítu ale i ze strany zastupitelských regionů. Nyní se občané dozvěděli, že se opět plánuje zrušení této trati bez ohledu na dohodu ze 17. 10. 1990 a to od září či října letošního roku a navíc že se plánuje zrušení tratě 064 Mladá Boleslav - Stará Paka. Již v posledním dopise jsme vám uvedli pádné argumenty, proč s vaším rozhodnutím nesouhlasíme. Rozhodně protestujeme proti zrušení těchto tratí.
Žádáme vás, aby jste nám odpověděl na tyto otázky:
1. ČSD má ve svém názvu, že je státní dráha. Domníváme se, že to není proto, aby státní úředníci měli na své platy, ale proto, aby stát prostřednictvím dráhy zajistil možnost lidí cestovat jak do zaměstnání tak do školy nebo i v době svého volna. Vaše plánované opatření však občany, žijící na vesnicích staví do role lidí z počátku železnice, neboť mají smůlu, že zrovna nebydlí v blízkosti významné frekventované tratě. Tudíž jim zbývají jen dvě možnosti. Chodit pěšky, nebo sedět doma. Takto si představujete demokracii?
2. Míníte vůbec přihlédnout ke stanovisku občanů, kterých se vaše opatření bude týkat a míníte s nimi hledat společné řešení?
3. Bylo vůbec zahájeno jednání o tom, že stát a zastupitelské orgány budou na provoz tratí přispívat, jak naznačujete ve své odpovědi ze dne 17. 10. 1990? Nebo je pro vás jednodušší smést administrativní cestou tento problém se stolu?
4. Uvědomujete si, že nejvíc budou postiženy děti, které vaším přičiněním budou čekat několik hodin na autobusový spoj ze školy? Rodiče dětí jsou touto vyhlídkou silně znepokojeni a rozčileni. Obdobná situace platí i pro staré lidi.
5. Uvědomujete si, že tímto vaším opatřením přispějete ke zvýšení nezaměstnanosti proto, že řada lidí se nebude moci dostat do zaměstnání?
6. Budete pravidelně vyvolávat mezi občany neklid a znepokojení a nutit je podepisovat petice, aby uchránili svá základní občanská práva?
Žádáme vás, pane řediteli, aby jste nám fundovaně na jednotlivé otázky odpověděl do 10. dubna 1991.
Svou odpověď zašlete laskavě na adresu:
Luděk Truneček
294 48 Domousnice 102
Přílohy:
kopie dopisu Ústředního ředitele ČSD ze dne 17. 10. 1990
kopie zápisu z jednání na MNV v Kopidlně dne 17. 10. 1990
kopie dopisu, zaslaného vám, ze dne 2. 10. 1990
V Domousnicích dne 2. 10. 1990
Příloha - podpisový arch
Domousnice 1x
Veselice 1x
Řitonice 1x
Vážený pane řediteli,
prostřednictvím národního výboru jsme se dozvěděli, že v příštím roce bude zrušena železniční trať KOPIDLNO-BAKOV nad Jizerou. Obracíme se na vás jménem občanů Domousnic a přilehlých obcí. Tuto trať používají děti, které navštěvují základní školu v Dolním Bousově a jsou na polední spoj odkázány. Nejedná se o malý počet - v letošním roce používá tuto trať nejméně 25 dětí. Kromě toho slouží ranní spoj i studentům středních škol, kteří dojíždějí do Mladé Boleslavi na praxi, pracovníkům obchodů, školní jídelny, Strojtexu, vojenského útvaru v Dolním Bousově, občanům, kteří dojíždějí do zaměstnání dále /směrem na Jičín/, starým občanům, kteří dojíždějí do Dolního Bousova za lékařskou péčí. Večerní spoj používají opět prodavačky, žáci vracející se ze školních akcí a další zaměstnanci - jiný spoj kromě vlakového totiž z Dolního Bousova směrem na Kopidlno není. V sobotu a v neděli nemají občané Domousnic a přilehlých obcí žádné spojení se světem kromě vlakového. Vlakového spojení používají i invalidé, kteří navštěvují rekreační středisko Svazu invalidu v Domousnicích. Mimo to protíná trať rekreační oblasti a zejména v pátek, v sobotu a v neděli je vlak zaplněný rekreanty. Z těchto důvodů rozhodně protestujeme proti zrušení tratě.
Žádáme vás, abyste znovu zvážili, zda rozhodnutí o zrušení této tratě je smysluplné. Sdělte nám, zda vás zajímají názory a osudy lidí, kteří jsou na tomto spojení závislí, či zda hodláte rozhodovat opět od zeleného stolu jako v dobách minulých. Na vaše rozhodné stanovisko čekáme do 22. 10. 1990.
Odpověď zašlete na adresu:
Luděk Truneček
294 48 Domousnice 102
MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR KOPIDLNO
NÁMĚSTÍ DUKELSKÝCH HRDINŮ ČP. 13, PSČ 507 32, TELEFON 95 247
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
VĚC
NAŠE ZNAČKA
245/91
VYŘIZUJE/LINKA
KOPIDLNO DNE
19. 3. 1991
Nesouhlas se zrušením osobní dopravy
Obecní zastupitelstvo v Kopidlně nesouhlasí se zrušením osobní dopravy na trati Kopidlno - Bakov nad Jizerou.
Obec Ledkov vzdálená asi 2 km od Kopidlna by zrušením osobní dopravy na uvedené trati zůstala zcela bez dopravního spojení, v této obci není základní občanská vybavenost /ani prodejna potravin/, žijí zde hlavně starší lidé, kteří dojíždějí za lékařskou péčí do Kopidlna. Tato trať je využívána žáky a studenty z Dětenic a Libáně dojíždějícími do škol do Jíčína a žáky zvláštní školy Dětenice dojíždějícími z Kopidlna. Spoje rovněž využívají pracující z uvedených obcí při cestách do zaměstnání.
Žádáme Vás o odpovědné zvážení situace a přihlédnutí k potřebám našich občanů.
S pozdravem
Zbyněk Válek
zástupce starosty obce Kopidlno
OBECNÍ ÚŘAD
507 32 KOPIDLNO
OBECNÍ ÚŘAD
19. 1. 91
ČSD
oblastní ředitelství
PRAHA
Vážení pánové,
v průběhu třetího čtvrtletí loňského roku probíhala jednání zástupců Vašeho ředitelství a orgánů lidosprávy, týkající se zamýšleného zrušení vlakového spojení na trati Kopidlno - Bakov. V průběhu jednání jsme argumentovali údaji o vytížení trati, závislosti zaměstnanců místních podniků, kteří dojíždějí do závodů v naší obci, školních dětí navštěvujících ZŠ v Dolním Bousově, opačně pak jsme dokladovali potřebu spojení ve směru Bakov - Mnichovo Hradiště, vzhledem k zdravotnickým zařízením v Mnichově Hradišti, na něž jsou závislí obyvatelé naší obce.
V současné době je otázka provozu uvedené trati opět diskutována v souvislosti s jejím uzavřením. Rozhodnutí v tomto směru považuji za nesprávné z výše uvedených důvodů. Rovněž tak zrušení trati Sobotka - Libuň. V těchto směrech není spoj ČSD zdvojen ČSAD. Nemyslím, že rušení těchto tratí je nejoptimálnějším řešením nerentability provozu ČSD; se zrušením nesouhlasíme.
Vynikal Josef
starosta obce
Obecní úřad Rokytňany
Oblastní ředitelství ČSD
PRAHA
Vážený pane řediteli,
od našeho posledního jednání ohledně zrušení trati Dolní Bousov - Kopidlno neuplynulo ani půl roku, a již se v našich obcích proslýchá, že opět probíhají jednání ohledně tak dlouho a obtížně řešeného problému.
Naše stanovisko ke zrušení osobní dopravy na této trati se nemění. Důvody pro zachování provozu trvají tak, jak byly uvedeny v našich dopisech i při osobních jednáních, jak v Praze na ústředním ředitelství ČSD, tak i v Kopidlně dne 17. 10. 1990. Věříme, že stanovisko přijaté na těchto jednáních kompetentními orgány ČSD je konečné a nebude bez účasti zástupců obcí měněno.
Přesto Vás však žádáme o sdělení, zda nějaká jednání neprobíhají, byť by se mělo jednat o realizaci pozdější. Zahajujeme totiž akci přemístění železniční zastávky do přístupnějšího místa a neradi bychom plýtvali peněžními prostředky obce a pracovním elánem našich lidí, abychom za několik let zjistili, že vyloučení osobní dopravy na naší trati přece jen dojde.
Věříme, že naši situaci pochopíte a co nejdříve nám podáte odpověď, abychom mohli uklidnit veřejnost.
ing. Petr Hrůša
starosta obce
Obecní úřad v Dětenicích
ČSD - Oblastní ředitelství
PRAHA
Dětenice 19. 3. 1991
Věc: zrušení osobní dopravy na trati Kopidlno - Bakov n/Jiz.
Žádáme Vás o podání vysvětlení ve věci zajištění osobní dopravy na trati Kopidlno - Bakov n/Jiz. vzhledem k tomu, že se množí informace o záměru zrušení tohoto spoje. Občané s tímto nesouhlasí a požadují vysvětlení nově vzniklé situace a důvod změny dohody.
Na podzim roku 1990 proběhlo jednání na úrovni NV a ústředního ředitelství zastoupeným ing. Zenklem, kde bylo dohodnuto zachování GVD na r. 1991/92 na trati Bakov n/Jiz. - Kopidlno.
Důvody k zachování osobní dopravy:
1/ jediné spojení do zaměstnání
2/ dojíždění mládeže do škol
3/ dojíždění rodičů za dětmi do Zvláštní školy internátní
4/ v sobotu a v neděli je to jediné spojení s městy a do nemocnice.
Obecní zastupitelstvo s politováním konstatovalo, že se tímto zruší i veškeré výhody pro přestárlé občany, který zvláště v současných ekonomických podmínkách využívají.
Jako další důvod nesouhlasu uvádíme, že dochází k uvolňování pracovníků ze zaměstnání v místních podnicích a předpokládá se proto zvýšení přepravy osob dojíždějících za prací po této trati.
Věříme, že přihlédnete ke skutečnostem uvedených v tomto dopise a situaci budete řešit v zájmu široké veřejnosti.
Za obecní úřad
František Ragulík
starosta obce
OBECNÍ ÚŘAD
DĚTENICE
(nečitelné)
Doporučeně
Ministerstvo dopravy a spojů
správa dráhy
k rukám ředitele Ing. (nečitelné)
Praha
Vážený pane řediteli,
během několika posledních dní se v našem regionu (nečitelné) zpráva o zrušení osobní dopravy ČSD na trati Libaň - (nečitelné).
Předpokládáme, že tato zpráva je nepravdivá a naprosto nepodložená. Tak důležitá skutečnost, která z výše uvedeného bodu vyplývá, a která by se výrazně dotkla našeho (nečitelné), jistě byla obecním (nečitelné) dosud nestalo, věříme, že (nečitelné) obyvatele ujišťovat, že se na současné situaci nic nemění.
Chtěli bychom připomenout (nečitelné) v chráněné oblasti Českého ráje. Krajina je turisticky velmi navštěvovaná, zvláště v letních měsících, kdy sem přijíždí (nečitelné) návštěvníků. Domníváme se, že v dnešní době, kdy došlo ke zvýšení cen jízdného ČSAD je reálný předpoklad právě většího využití dopravy vlakové.
Vyslovujeme se proto pro zachování citované železniční trati v úseku procházejícím našim regionem.
Očekáváme v brzké době zprávu, která naše občany potěší.
Tajemník:
Zástupce starosty:
Ústřední ředitelství ČSD
Nábřeží L. Svobody č. 12
Praha 1
OPIS!
Obecní úřad, 507 45 Mladějov v Čechách, okr. Jičín
V Mladějově dne 4. 3. 1991
Věc: Železniční trať č. 064
V minulých dnech pronikla mezi občany naší sloučené obce informace zřejmě z kruhů blízkých zaměstnanců ČSD o úvaze blízké budoucnosti zrušit provoz na trati č. 064 - Mladá Boleslav, Stará Paka, v úseku Sobotka Libuň. Přestože se nám tato informace zdá nesmyslná, rozhodl se náš Obecní úřad požádat Vás o bližší vysvětlení, resp. stanovisko k tomuto problému. Případné potvrzení tohoto záměru považujeme za absurdní z těchto důvodů:
Naše obec se nachází na rozhraní tří krajů - východočeského, středočeského a severočeského. Je proto z hlediska sítě ČSAD svým způsobem diskriminováno. Naše obec leží v centru Českého ráje. Z naší obce jsou výchozí turistické trasy: na Trosky, do Prachovských skal, na Hruboskalsko a do dalších překrásných lokalit tohoto regionu. Tato trať je prakticky po celý rok využívána tisíci turisty. Ne nepodstatným argumentem je skutečnost, že v tomto úseku je více jak 400 chat do kterých po celý rok dojíždějí občanů z Mladé Boleslavi, Jičína, Liberce a dalších větších měst. Z hlediska koncentrace zdravotní, ale i správní agendy, vlakového spojení využívají občané nejen naší sloučené obce, ale i deseti obcí v okolí.
K tomuto problému Vám zasíláme negativní stanovisko a prosíme Vás o informaci k této problematice. Chceme informovat naše občany a tím předejít dezinformací, smyšlenkám a fámám.
S pozdravem
Bohuslav Hercík
starosta
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama