Jak zastupitelstvo kraje jednalo o společnosti Oredo

21. června 2007 v 23:56 |  oredo a reakce na ně

Zde je vše od roku 2002-2007 Poslední dva roky se o Oredu nejednalo!

21.11.2002

USNESENÍ č. 15/329/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I. p r ojednalo
návrh na založení společnost s ručením omezeným OREDO, která bude zajišťovat funkci organizátora veřejné hromadné dopravy
II. s chvaluje
a) záměr založení společnosti s ručením omezeným zajišťující funkci organizátora veřejné hromadné dopravy s názvem OREDO, kdy jediným společníkem a zakladatelem je Královéhradecký kraj
b) přidělení 200 tis. Kč jako základní kapitál společnosti formou peněžitého vkladu
III. z m o c ň u j e

Ing. Jaroslava Váchu a Ing. Vladimíra Záleského

a) k provedení všech právních úkonů spojených se založením společnosti
b) jednáním za společnost před jejím vznikem v souladu s hlavními úkoly zakládané společnosti OREDO

IV. u k l á d á
a) Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje
předložit k projednání v zastupitelstvu kraje návrh zakladatelské (společenské) smlouvy společnosti, její stanovy, jmenování dozorčí rady a jednatelů společnosti
Termín: prosinec 2002
b) Ing. Vladimíru Dernerovi, zástupci hejtmana kraje
zajistit úpravu rozpočtu kraje v souladu s přijatým usnesením
USNESENÍ č. 8M/917/2002
Rada Královéhradeckého kraje
jmenuje
dozorčí radu společnosti OREDO s. r. o. ve složení:
předseda: Ing. Jaroslav Vácha
místopředseda: Bc. Karel Klíma
členové: Ing. Jiří Vlček
Ing. Alois Tuháček
Ing. Lubomír Štěpán
USNESENÍ č. 8M/918/2002
Rada Královéhradeckého kraje
jmenuje
jednatelem společnosti OREDO s. r. o. Ing. Vladimíra Záleského

12. prosince 2002

USNESENÍ č. 16/335/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I. p r ojednalo
návrh zakladatelské smlouvy společnosti s ručením omezeným OREDO, která bude zajišťovat funkci organizátora veřejné hromadné dopravy
II. b e r e n a v ě d o m í
a) jmenování jednatele společnosti OREDO s.r.o Hradec Králové ing. Vladimíra Záleského
b) jmenování dozorčí rady společnosti
Ing. Jaroslava Váchu
Ing. Jiřího Vlčka
Bc. Karla Klímy
Ing. Aloise Tuháčka
Ing. Lubomíra Štěpána
III. s chvaluje
zakladatelskou smlouvu společnosti s ručením omezeným OREDO, se sídlem Nerudova 104, Hradec Králové
IV. z m o c ň u j e
Ing. Jaroslava Váchu a Ing. Vladimíra Záleského
k podpisu zakladatelské smlouvy
V. u k l á d á
Ing. Vladimíru Záleskému, jednateli společnosti
zajistit veškeré právní úkony spojené se zápisem společnosti do obchodního rejstříku a zahájit činnost organizace kraje
15.1.2003
USNESENÍ č. 1/46/2003
Rada Královéhradeckého kraje
I.projednala
návrh mandátní smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a OREDO s. r. o.
II.schvaluje
mandátní smlouvu mezi Královéhradeckým krajem a OREDO s. r. o.
III.zmocňuje
Ing. Pavla Bradíka, hejtmana Královéhradeckého kraje
k uzavření mandátní smlouvy se společností OREDO s. r. o.
27.1.2003
USNESENÍ č. 1M/67/2003
Rada Královéhradeckého kraje
I. projednala
návrh odměny jednateli OREDO, s. r. o., Ing. Vladimíru Záleskému
II. stanovuje
měsíční odměnu jednateli OREDO, s. r. o., Ing. Vladimíru Záleskému ve výši dle důvodové zprávy s účinností ode dne zapsání společnosti do obchodního rejstříku
5.2.2003

USNESENÍ č. 2/116/2003

Rada Královéhradeckého kraje
I.souhlasí
s úpravou rozpočtu Královéhradeckého kraje pro odvětví DOPRAVA na rok 2003 dle předloženého návrhu důvodové zprávy
II.ukládá
1) Ing. Jaroslavu Váchovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje
předložit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení návrh rozpočtu odvětví DOPRAVA pro rok 2003
Termín: 13. 2. 2003
2) Ing. Vladimíru Záleskému, jednateli OREDO, s. r. o., Hradec Králové
čtvrtletně předkládat Radě Královéhradeckého kraje návrhy na zlepšení organizace dopravní obslužnosti s finančním vyčíslením úprav
Termín: čtvrtletně
9.4.2003

USNESENÍ č. 5/313/2003

Rada Královéhradeckého kraje

I. projednala

upřesnění rozsahu základní dopravní obslužnosti

II. doporučuje

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
a) schválit rozsah základní dopravní obslužnosti, který bude dán minimální výší 13,9 mil. km a maximálním objemem finančních prostředků ve výši 165,9 mil. Kč
b) zmocnit společnost OREDO, s. r. o. , aby v tomto rozsahu zajistila základní dopravní obslužnost na území Královéhradeckého kraje
22.4.2003
USNESENÍ č. 5M/339/2003
Rada Královéhradeckého kraje
I.schvaluje
1) vypsání výběrového řízení na zajištění dopravní obslužnosti Broumovska, včetně textu výzvy a kritérií hodnocení
2) složení komise pro vyhodnocení výsledku výběrového řízení
členové: Ing. Jiří Novák
Ing. Jaroslav Vácha
Ing. Vladimír Záleský
Ing. Zdeněk Pěnkava
JUDr. Libuše Růčková
Ing. Jaromír Jirka
Milan Brandejs
II. ukládá
Ing. Jaroslavu Váchovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje
zajistit prostřednictvím firmy OREDO, s. r. o., realizaci výběrového řízení
24.4.2003

USNESENÍ č.19/471/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
I.schvaluje
rozsah základní dopravní obslužnosti, který je dán minimální výší 13,9 mil. km a maximálním objemem finančních prostředků ve výši 165,9 mil. Kč
II.zmocňuje
Společnost OREDO, s.r.o. zajistit v tomto rozsahu základní dopravní obslužnost na území Královéhradeckého kraje
12.5.2003
USNESENÍ č. 6M/424/2003
Rada Královéhradeckého kraje

I. souhlasí

se jmenováním náhradníků do výběrové komise pro vyhodnocení výsledků výběrového řízení na zajištění dopravní obslužnosti Broumovska
§ Trojan Pavel
§ Rokl Jiří

II. ukládá

Ing. Vladimíru Záleskému, jednateli společnosti OREDO,

s. r. o.

zajistit jmenování členů a náhradníků komise pro vyhodnocení výsledků výběrového řízení

15.9.2003
USNESENÍ č. 15M/927/2003
Rada Královéhradeckého kraje
I.ruší
usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. 10/897/2003 ze dne 3. 9. 2003
II.projednala
doporučení dozorčí rady společnosti OREDO
III. trvá
na usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. 9/685/2003 ze dne 2. 7. 2003
výdaje 2005
doprava
z toho: dopravní úz.obsluž.-autobusová doprava - SR
dopr.úz.obsl.-autobus.d.z prostř.KHK-r.2005 usn.Z 28/917/2004

dopravní úz.obsluž.-drážní doprava
neinvestiční dotace s.r.o. OREDO HK
splátka dodavatelského úvěru 412 174
172 696
10 000
153 058

3 460
70 000
Název dokumentu:
SEZNAM ZŘIZOVANÝCH ORGANIZACÍ KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM

Zveřejněno dne:
2.10.2003
Zařazení:
CZ - Povinně zveřejňované informace
Popis:

Doprava
název organizace
adresa
e-mail
telefon
fax
OREDO s.r.o.
500 02 Hradec Králové, Nerudova 104
495 538 524
24.11.2003
USNESENÍ č. 17M/1188/2003
Rada Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

zprávu o činnosti organizátora dopravy společnosti OREDO, s. r. o. a záměr koncepce veřejné dopravy Královéhradeckého kraje

II. doporučuje

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje úpravu účelové dotace společnosti OREDO, s. r. o., pro rok 2003 spočívající v posílení investičních prostředků o částku 400 tis. Kč v rámci schválené dotace na rok 2003, tj. na částku 500 tis. Kč

III. ukládá

Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje
zapracovat schválenou úpravu do 9. úpravy rozpočtu kraje a předložit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
Termín: 11. 12. 2003
Název dokumentu: Krajští radní se setkali se starosty Náchodska
27.11.2003
Poslední listopadový čtvrtek se v náchodském hotelu Beránek sešli členové Rady Královéhradeckého kraje se starosty Náchodska. Navázali tak na setkání letos v březnu s programem o starostech starostů a možnostech kraje jim pomoci v jejich řešení.
Velký zájem ze strany starostů byl o problematiku dopravní obslužnosti. Odpovídal jim náměstek hejtmana Ing. Jaroslav Vácha společně s jednatelem společnosti OREDO, která se stará o regionální dopravu Ing. Vladimírem Záleským.
27 zasedání zastupitelstva kraje
25.3.2004 usneseni 27/823/2004
Bere na vědomí správu o činnosti společnosti OREDO s.r.o. za rok 2003
Jednomyslně schválené
USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Zveřejněno dne: 31.3.2005
4/172/2005 Zpráva o činnosti společnosti OREDO s. r. o. za rok 2004.
Jednomyslně pro
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama