Historie tratě do roku 1959

17. června 2007 v 3:04 |  Historie

75 let železnice Kopidlno-Libáň-Dětenice

První spis,který jedná o stavbě železnice je z roku 1869. Tehdy 1.srpna jednalo se v Hořicích o stavbě železnice z Jičína do Bakova. Okresní zastupitelstvo požádalo 6.12.1869 hr. Jana Harracha,aby projektovaná železnice vedla okresem libáňským. Ten odpověděl,že uznává důležitost dráhy pro okres,ale nemůže se odchylovati od naznačeného směru přes Sobotku.


V r.1870 byly odeslány žádosti a prosby:okr.hejtmanství,místodržitelství,zemskému výboru,baronu Bergmanovi a arcivévodovi Toskánskému s dodatkem,že okres bude přispívat na přípravné práce,bude-li stanice dráhy postavena u Libáně. V září nabízí obec společnosti železnic darem pozemky,přes které by dráha šla a na přípravné práce věnovala 100 zl. Ke stejnému příspěvku vyzvala i cukrovar,kterému doporučovala,aby přispěl 10.000 zl.

Dne 2.listopadu 1871 byla komise v Kopidlně,kde zástupci města měli se snažiti,aby stanice byla pokud možno u Libáně. Do roku 1873 mělo město poštovní spojení přes Osenice do Mladé Boleslavi a odtud k Liberci,České Lípě a Praze. Pošta vyjížděla do Mladé Boleslavi po půlnoci a odpoledne ke třetí hodině se vracela.

Dne 1.listopadu 1873 byla zahájena doprava na trati Praha-Nymburk. Okresní výbor v Libáni požádal 18.listopadu poštovní ředitelství o zřízení jízdní pošty do Nymburka, kde by bylo připojení na Prahu a Vídeň. Do té doby docházel z Rožďalovic do Libáně poštovní posel,který denně k 9-té hodině přinášel poštu a k poledni se vracel zpět do Rožďalovic. Skutečně opravdový zájem je viděti u okresního výboru v Libáni,který se snažil,aby železniční spojení bylo prodlouženo do Jičína. Ten také svolal schůzku zástupců okresu jičínského,nymburského a libáňského ve snaze přiblížiti trať k Libáni. V té době byla vyměřována trať z Bakova do Jičína.

Od února 1874 jednalo město o zřízení telegrafu. Obec se musela uvoliti,že dodá 160-180 telegrafních tyčí a ročně po pět let bude přispívati 400 zl. Tento příspěvek přislíbil spolkový cukrovar,závazku však nemohl vyhověti,proto celá věc rok spala. V r.1875 získal obec Josefa Macka, který se uvolil vykonávati službu telegrafickou se svým synem. Na udržování místnosti obec po pět let přispívala 50 zl. ročně. Telegrafní stanice v Libáni byla otevřena 13.listopadu 1875. To bylo první spojení se světem. K otevření došly telegramy od Dr.Josefa Emlera, poslance Josefa Maška,místodržitelského rady Freyburga z Jičína a městské rady z Jičína.

Ve schůzi z 22.prosince 1878 se znovu mluví,že je nutno starati se,aby stanice dráhy byla pokud možno u Libáně. Dne 1.listopadu 1879 zahájena byla doprava na trati Jičín-Ostroměř. Jak opravdová to byla snaha obecního zastupitelstva,je viděti z toho,že 25.ledna 1880 se usnáší (po 13 měsících) vyslati své zástupce do Nového Bydžova,kde podle instrukcí měli zastupovati město,měli se přičiniti,aby dráha byla stavěna poblíže Libáně a stanice byla u Libáně. Bohužel k uskutečnění železničního spojení nemůže město přinést žádných obětí. To však již bylo pozdě. Podle zprávy v novinách byly veškeré přípravné práce ukončeny,opatřeny koncese a podány všechny žádosti. Jičíňáci dodávají,že trať se bude dotýkati cukrovarů: v Rožďalovicích,V Dymokurech, v Libáni, v Kopidlně a v Jičíně. Trasa trati vedla z Jičína přes Kopidlno na Nymburk. Podnikateli stavby byli Muzika a Schnabl,kteří však stavbu najali Prušákům. V "Jičínském obzoru" ze dne 6.února je zpráva,žee se koncem března bude stavěti dráha z Jičína do Nymburka. Z Kopidlna bude postavena odbočka do Libáně. Podle ústního podání projekt byl z Kopidlna přes Ledkov,Zliv,Libáň na Dětenice,většinou po soukromých pozemcích. Zde však zasáhl kníže Othello Lichnovský z Dětenic, který v Dětenicích zabodl hůl do země a prohlásil,že tam bude nádraží. A trať se vyměřoval z Kopidlna na Dětenice,po okrajích panských pozemků,protože zde bylo jednoduché jednání při výkupu než smlouvání a hádky s jednotlivci.

Dne 23. června 1881 oznamuje město (starosta Kurka) okresnímu hejtmanství,že purkmistrovský úřad nedostal žádné zprávy o tom,že by se nějaká dráha zde nebo v okolí stavěla ani o směru,kterým by měla jíti. Dodával, že soukromě se dozvěděl, že se staví odbočka z Kopidlna do Libáně. Okresní hejtmanství upozorňoval,že koncese zní na trať z Kopidlna do Libáně a zatím se staví z Kopidlna do Dětenic.

A za se byly schůze a komise a teprve 24.července 1881 výbor města Libáně uznává důležitost a význam, který bude míti dráha pro sídlo okresu, zejména bude-li stanice u města,nabízí podnikatelům Muzikovi-Schablovi zdarma veškeré obecní pozemky,po kterých by šla trať Kopidlno-Libáň-Dětenice,jakož i odbočka do cukrovaru. Dokonce i slibuje, že se přičiní podporovati podnikatele při výkupu pozemků od jednotlivých majitelů za přiměřenou cenu. Klade si však podmínku, že trať z Kopidlna do Dětenic povede blízko Libáně a stanice,že bude postavena na místě"velká lípa" v prvním údolí,jak bylo určeno při jednání. Smlouva tato nabývá platnosti jakmile ji obě strany podepíší. Dále bylo usneseno:Podanou žádost na c.k.ministerium vzíti zpět,podepíše-li podnikatel uvedenou smlouvu. Byla-li skutečně podepsána není ze spisů patrno.

Zatím 18.července 1881 byl v Dětenicích proveden slavnostní výkop nové trati, který provedl kn.velkopřevor maltézských rytířů Othelio Lichnovský-Werdenberg, první president c.k.českých obchod.drah se svým přítelem Josefem ryt.z Franků. V noci z 25. na 26.listopadu přijel zvláštní vlak z Veleli do Rožďalovic s kn.Otheliem Lichnovským, který odtud odejel povozem do Dětenic na hony.

Ve schůzi obec.zastupitelstva 23.února 1882 bylo oznámeno,že podnikatelé Muzika-Schnabl z Prahy nezřídili stanici "Libáň"na místě zv."velká lípa" a tím porušili usnesení ob.zastupitelstva ze dne 24.července 1881. Proto byl Muzika-Schabl požádán,aby zaplatili obecní pozemky a sice za sáh zelnice 3 zlaté a za pozemky na "Kamplasti" 1 zlatý. Všechny další zákroky,prosby,žádosti, aby stanice byla blíže města byly marné. Dne 4. března 1882 byla na nádraží obch.dráhy "Libáň" revise nově projektované místní dráhy na Dolní Nouzov s odbočkou do Dobrovice. Podnikatelé Muzika-Schnabl stavěli vlečku do cukrovaru na obecních pozemcích aniž by pozemky zaplatili nebo vůbec s obcí vyjednávali.

"Jičínský obzor" roč.III.,č.21 ze dne 12.listopadu 1882 přinesl tuto zprávu: Otevření české obchodní dráhy z Libáně do Bousova mělo se státi 6.listopadu, poněvadž stále deště i tu překážely, stane se slavnostní otevření nejspíše tento týden. Ovšem zprvu bude se dovážeti jen zboží,teprve k jaru bude zřízena osobní doprava. Odbočkou tou bylo mnoho získáno,hlavně pro urychlení obchodu v naší krajině. Ředitelství obchodních drah muselo stále bojovati se společností severozápadní dráhy a bylo stále utiskováno.

Dne 15.března 1883 byl vydán jízdní řád, podle kterého jezdil vlak dvakrát denně a od 26.srpna třikrát denně. Dne 25.srpna jel slavnostní vlak do Bousova.

Jízdní řád platný od 26.srpna 1883

Kopidlno odjezd 7:14 2:52 7:44

Libáň příjezd 7:45 3:23 8:15

Dětenice příjezd 7:56 3:34 8:26

Dětenice odjezd 3:55 1:25 6:20

Libáň příjezd 4:21 1:51 6:46

Kopidlno příjezd 4:37 2:07 7:02

V témže roce se za dopravu krytým kočárem nebo bryčkou na nádraží platilo 1zlatý 20 krej. V r. 1885 požádal místní poštmistr Jan A. Macek okresní hejtmanství o povolení k provozování pravidelné dopravy osob při poštovní,poselní jízdě zavedené dvakrát denně mezi Libání a Kopidlnem. Jednalo se o připojení na Prahu a z Prahy. V r.1897 dvouspřežní příležitost z Libáně do Kopidlna byla za 2,80 zlatých, při čekání 4 zl. a 1 zl.spropitného. Dvouspřežní příležitost do Králové Městce a zpět byla za 6 zl. a 1zl. spropitného. Jedna cesta trvala 3 ¾ hod.

Dopisem z 25.srpna 1909 požádalo město ředitelství cukrovaru a zároveň panství dětenické v Libáni a fideik,panství hr.Šliků v Kopidlně o podporu, aby byla přeložena trať obchodní dráhy od stanice ve Psinicích přes Libáň do Dětenic, aby mohla býti zřízena stanice u Libáně. Správa panství odpověděla, že uznává důležitost přeložení trati k Libáni, ale že cukrovary tím nic nezískal. V r.1810 žádalo město o zřízení vagónové váhy na nádraží ve Psinicích. Žádost byla zamítnuta,protože v posledních třech letech byly odeslány jen 3 vagóny zelí.

Dopisem ze 4.srpna 1911 radí obci poslanec B.Bradáč, aby podala petici k ministerstvu železnic. Město žádálo, aby při rekonstrukci trati byla zřízena stanice pro dopravu osob a zboží blíže Libáně. Dalším dopisem oznamuje posl.B.Bradáč, že mluvil s insp.st.dráhy Horálkem, který trať velmi dobře zná a prohlásil,…nepodaří-li se to Libáni dnes,nepodaří se to nikdy. Dále píše, že se vtom rozcházejí s posl.Maštálkem, který prohlásil, že by 1 km trati stál 1,5mil., kdežto insp.Horálek 80.000 tisíc K. Moderní nádraží, které by muselo býti lepší než na trati Jičín-Praha pak 100.000 K. Poukazoval na mazanost Hořických, kteří hrozili bojkotem železnice a chtěli zavésti autobusovou dopravu osob i zboží. Když i hmotně zabezpečili dráhu bylo jejich žádosti vyhověno. Doporučuje požádati okres o finanční podporu.

V říjnu 1911 podává město žádost, aby při rekonstrukci trati bylo provedeno přeložení,aby byla blíže Libáně, případně, aby bylo použito cukrovarské vlečky. Nedatovaný dopis (koncept) adresovaný poslanci snad Bradáčovi říká, že zástupci města osobně jednali s radou Bugrem,který prohlásil, že celá věc by narazila na odpor, že by práce stály 540.000 K a trať by byla o 2km delší. Doporučoval zavedení pendlové dopravy, kde by se jednalo jen o stavbu nádražní budovy u cukrovaru a odpadla by přestavba nádraží ve Psinicích. Je vidět, že město skutečně vážně pomýšlelo na přiblížení Libáně jak k dráze tak k ostatnímu světu, protože posl.Maštálka oznamuje, že intervenoval o zřízení telefonu z Jičína do Libáně a Kopidlna.

Dopisem c.k.rak.státní dráhy,odbor pro udržování v Praze z 15.3.1913 odpovídal na žádost města z 2. a 10.listopadu 1911, že proti navrhované změně trati ze stanoviska stavebního a provozně technického by nebylo námitek, ale proti značnému nákladu stavebnímu a zvětšeným výdajům provozním nebylo by větších příjmů. Naopak, že společnost zabývá se otázkou kyvadlové dopravy, která by byla spojena s nepatrnými provozními výlohami a stavbou jednoduché stanice v Libáni. Podmínkou však bylo,aby zájemci prohlásili, že jsou ochotni nésti veškeré náklady stavební a zvetšené výlohy provozní. Obec vzala zpět původní návrh na přímé spojení města Libáně a trvala pouze na uskutečnění kyvadlového spoje. Usnesla se, že pro stavbu nádražní budovy a pro případnou odbočku daruje potřebné pozemky. Žádost o rozšíření stávajícího spojení do Kopidlna a Libáně byla 14.listopadu 1913 zamítnuta.

V r.1937 nalezl jsem v archivu býv.okr.výboru v Libáni plán z r.1913 na stavbu elektrické dráhy z místního cukrovaru do Dětenic.Všechny tyto arch.spisy (silniční a peněžní doklady) byly později odvezeny do Jičína. Nyní jsou nezvěstné. Dotazem v cukrovaru jsem zjistil, že stavba měla býti zahájena v r. 1914. Světová válka vše zastavila.

Dne 6.března 1919 se konalo místní šetření o zavedení osobního provozu na cukrovarské vlečce Psinice-Libáň. Dne 21.května 1919 zavázalo se měst.zastupitelstvo přispěti 25% skutečného nákladu na uskutečnění kyvadlového spojení. Městský úřad v Jičíně doporučoval 5.10.1920, aby město podalo žádost o zřízení zastávky u křižovatky dráhy a zličské silnice, kam by vlak zajížděl (kyvadlový spoj), aby mohl býti udržen provoz na nově zavedeném sběrném vlaku.

Obecní zastupitelstvo dne 20.března 1922 konečně doplnilo předcházející usnesení: že kromě darovaných pozemků poskytne příspěvek na vybudování pendlového projektu,jehož plány jsou již schváleny. K tomuto usnesení došlo proto,aby rozkvétající průmyslové a obchodní město, které vinou svých předchůdců postrádá železniční stanice, bylo vybaveno jako skutečné okresní město. Stanice Libáň-Psinice nemůže uspokojit průmysl a obchod. živnosti a obecenstvo,protože jest třicet minut vzdálené od města, má mnoho vad po stránce dopravní a slouží z většího dílu jen městu Libáni. Skoro všech 95% nákladů dopravovaných po trati Kopidlno-Bakov je určeno pro město Libáň. Doprava po nápravě zdražuje podstatně zboží,těžkou konkurenci má obchod, průmysl a živnosti.

V dubnu 1922 byla podána žádost k obchodní, živnostenské a průmyslové ústředně v Hradci Králové, aby stávající spoje byly prodlouženy po vlečce libáňského cukrovaru. Aby . tato kyvadlová spoj mohla býti uskutečněna, usneslo se dne 7 .dubna 1923 zastupitelstvo věnovati úplně zdarma potřebné pozemky ke stavbě nádražní budovy a pro případnou odbočku k tomuto nádraží se stávající spojkou cukrovarskou.

Zatím byl zaveden do Jičína a zpět autobus.

Dne 28.12.1942 požádalo opětně město ředitelství protektorátních drah v Hradci Králové o kyvadlový spoj po vlečce cukrovaru. Město narhovalo, aby po vlečce jezdil vůz poháněný naftou nebo dřevoplynem. Město bylo ochotno postaviti v Libáni nástupiště a doporučovalo dalších pět jízd k vlaku a pět od vlaku

V roce 1943 pokračoval v jednání starosta města K. Kořínek s ing.Železným,předsedou dopravního oddělení. Traťmistr z Ujkovi vypracoval tehdy nákres přeložky trati. Ani tehdy kdy do Libáně dojíždělo mnoho dělníků,rozmáhající se průmysl nedokázal uskutečniti zřízení místního nádraží.

Dlouhou řadu let žádají občané z osady Kozodíreky, aby při silnici byla zřízena zastávka. Ta je projektována po pravé straně trati Kopidlno-Bakov km6,163-5,263, budova čekárny v km 6,203m. Nástupiště býti zřízeno navezením zeminy v délce 100m,v šířce 8m od koleje. Stávající příkop podél drážního tělesa má býti převežen k úpatí náspu. Toto situování umožní přístup na zastávku ze silnice Libáň-Kozodírky a mimo to pěšinou 2m širokou po pravé straně dráhy, která vede z druhé části obce a bude prodloužena až k nástupišti. Rozpočet je vyčíslen na …………..Kčs 16.477,69 a elektrické instalace na ………….Kčs 8.790,-.

Tato hrst písemných zpráv nám vykreslila snahu přiblížiti železniční stanici k městu. Když nemohla býti uskutečněna,věnován byl zájem autobusové dopravě. Dnes je Libáň spojena s Jičínem (přes Velíš a Markvartice), s Ml.Boleslaví(přes Dětenice a Lično), s N.Bydžovem a Rožďalovicemi šesti autobusovými linkami.

Bohužel v neděli jezdí polední autobus jen do Jičína, odkud v 16 hod.se vrací do Libáně. Tato spoj zajíždí na nádraží k vlaku na Prahu a Jičín.

75 let železnice-Ročenka městského musea v Libáni 1957

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Cheap Jordan Shoes Cheap Jordan Shoes | E-mail | Web | 1. srpna 2012 v 3:02 | Reagovat

Thanks! it's helpful to me!

2 Coach Purses Coach Purses | E-mail | Web | 1. srpna 2012 v 12:02 | Reagovat

Cheers for this content, guys, continue to keep up the good work.

3 Louis Vuitton Handbags Louis Vuitton Handbags | E-mail | Web | 2. srpna 2012 v 20:29 | Reagovat

Your point is valueble for me. Thanks!

4 Goyard Luggage Goyard Luggage | E-mail | Web | 4. srpna 2012 v 21:34 | Reagovat

Positive glad that I navigated in your web page by accident. I'll be subscribing to your feed in order that I can get the latest updates. Appreciate all of the details right here

5 Coach Factory Outlet Coach Factory Outlet | E-mail | Web | 14. srpna 2012 v 11:25 | Reagovat

Curious to determine what all you intellectuals need to say about this?-?-.

6 Coach Factory Outlet Online Coach Factory Outlet Online | E-mail | Web | 16. srpna 2012 v 10:14 | Reagovat

i genuinely like your world-wide-web internet site. Its really informative. Goodbye!

7 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 20. srpna 2012 v 2:43 | Reagovat

Yes, thank for the details a million! Have to discover anybody organizing Tea Party. I wants to participate in organizing.

8 Coach Factory Coach Factory | E-mail | Web | 22. srpna 2012 v 15:12 | Reagovat

Very good brief and this post helped me alot. Say thank you I searching for your facts.

9 Cheap Coach Purses Cheap Coach Purses | E-mail | Web | 27. srpna 2012 v 4:17 | Reagovat

Hello there, I should say it is a clever posting. I'll certainly be seeking in on this web site yet again soon.

10 Cheap Coach Purses Cheap Coach Purses | E-mail | Web | 27. srpna 2012 v 6:39 | Reagovat

Thank you for your well-thought content. I'm really at perform proper now! So I ought to go off with no reading through all I'd like. But, I place your web site on my RSS feed in order that I can read mor

11 Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet | E-mail | Web | 3. září 2012 v 19:42 | Reagovat

I thought that was extremeley exciting. Many thanks for your unusual details. I'll maintain using this.

12 Cheap Coach Purses Cheap Coach Purses | E-mail | Web | 6. září 2012 v 11:27 | Reagovat

Extremely regularly I go to this website. It very a great deal is pleasant to me. Thanks the author!

13 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 8. září 2012 v 18:36 | Reagovat

I found your blog site on google and check several of the early posts. Continue to keep up the good work. I just added up your RSS feed to my MSN News Reader. Looking forward to reading through far more from you later on!

14 Coach Handbags Coach Handbags | E-mail | Web | 11. září 2012 v 15:54 | Reagovat

How's it going? I enjoyed reading through this publish. My husband and I have been researching for this kind of article with the longest time and We know that your details about the issue at hand is spot on. I'll be certain to introduce this posting to my neice. Can you tell me how to acquire your new RSS feed? Continue to keep on blogging!

15 Coach Factory Coach Factory | E-mail | Web | 13. září 2012 v 11:28 | Reagovat

Cheers for the info. Greatly appreciated.

16 Cheap Coach Purses Cheap Coach Purses | E-mail | Web | 15. září 2012 v 8:30 | Reagovat

As usual this was a thoughtful submit today. You make me want to preserve coming back and forwarding it my followers?-.

17 Coach Factory Coach Factory | E-mail | Web | 18. září 2012 v 17:42 | Reagovat

Excellent weblog, many thanks a lot for your awesome posts!

18 Coach Outlet Online Store Coach Outlet Online Store | E-mail | Web | 20. září 2012 v 20:31 | Reagovat

One more new write-up with powerful points, I've been a lurker below for any brief time but wish to become a great deal much more engaged inside long term.

19 Coach Bags Coach Bags | E-mail | Web | 24. září 2012 v 10:49 | Reagovat

Yes! I agree what you say!

20 Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet | E-mail | Web | 25. září 2012 v 6:09 | Reagovat

thank you for sharing the info..

21 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 25. září 2012 v 22:57 | Reagovat

Hello there, I should say it is a clever posting. I'll certainly be seeking in on this web site yet again soon.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama